Права та обов’язки учня,

 слухача

професійно-технічного навчального закладу

 

Витяг із ЗАКОНу УКРАЇНИ "Про професійно-технічну освіту", 1998 р.

Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на:

 • належні умови навчання за обраною професією;
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • навчання професії за індивідуальною програмою;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Стаття 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", зобов'язані:

 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

   Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

   За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

    Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

   З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за:

 • власним бажанням;
 • станом здоров'я;
 • переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;
 • незадовільні успішність, поведінку;
 • невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
 • вироком суду, який набрав законної сили;
 • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.

   Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

 

 

Пам’ятай про свої права!

І не забувай про свої обов’язки!