Організація методичної роботи

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 року № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Методична робота - це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процес.

Проблемна тема, над якою працює ліцей, «Розвиток компетентностей здобувачів освіти через підвищення професійної майстерності педагогічних працівників» (2022-2027 рр.) – І етап.

Методична робота проводиться відповідно до річного плану методичної роботи.

У ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари тощо.

Педагогічна рада - вищий колегіальний орган навчального закладу, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради. Педагогічна рада скликається один раз на два місяці.

 

В ліцеї створено та працюють 4 методичні комісії: викладачів предметів загальноосвітньої підготовки (голова методичної комісії Ткаченко О.М.); методична комісія педпрацівників професій громадського харчування, торгівлі та легкої промисловості (голова методичної комісії Савченко О.І.), методична комісія педпрацівників професій слюсарно-зварювального, металообробного та будівельного напряму (голова методичної комісії Дєдухов О.Б.), викладачів предметів загальнопрофесійної підготовки (голова методичної комісії Дем’янчук Л.Г.) . Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, професійно – теоретичної  та професійно – практичної підготовки здобувачів освіти, оновленні та поповненні комплексно – методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій. В рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних робіт, детальні програми практики. Надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів. На засіданнях відбувається ознайомлення та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.

Персональний склад методичних комісій у 2022-2023 навчальному році затверджено наказом директора від 01.09.2022 № 74 "Про персональний склад методичних комісій" Засідання методичних комісій проводяться щомісячно, головами методичних комісій ведуться протоколи.

Згідно розробленого графіка членами методичних комісій протягом навчального року проводяться відкриті уроки, які мають певну визначену методичну мету, відвідування яких завершується колективним обговоренням: проводиться їх глибокий самоаналіз та аналіз,  дається оцінка роботи викладача або майстра виробничого навчання та здобувачів освіти.

 

З метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду в навчальному закладі проводяться проблемні семінари, семінари-практикуми, лекторії.

Індивідуальні форми методичної роботи в навчальному закладі використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників. Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта, стажування тощо.

Велика робота в ліцеї проводиться з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників: в навчальному закладі у вересні створюється атестаційна комісія; в педколективі вивчається «Типове положення про атестацію педагогічних працівників»; розглядаються подані заяви та затвердження списків педпрацівників, що атестуються; проводиться індивідуальна робота з метою ознайомлення з вимогами, щодо оформлення атестаційних матеріалів; вивчається  педагогічна майстерність,  відвідуються  уроки та виховні заходи; на засіданнях методичних комісій  презентується досвід роботи; у березні проводиться засідання атестаційної комісії по атестації педагогічних працівників.

З метою популяризації робітничих професій, поглиблення та удосконалення знань сучасних технологій та обладнання, підготовки випускників до реалізації професійних компетентностей здобувачі освіти систематично беруть участь Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності з професій та Тижнях професій, які проводяться у ліцеї.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в ліцеї створено методичний кабінет. Методичний кабінет є центром методичної роботи навчального закладу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо. Методичний кабінет оснащено комп’ютером, який підключено до мережі Internet та принтером.

На базі методичного кабінету діє методична рада ліцею. Методична рада координує всю методичну роботу, що проводиться в ДНЗ "Первомайський професійний промисловий ліцей", акумулює нові, передові ідеї і перетворює їх у життя.

Мета методичної ради – активізація методичної роботи у навчальному закладі з педагогічними кадрами. Методична рада ліцею реалізує завдання методичної роботи, визначені на поточний рік, бере участь у плануванні методичної роботи, спрямовує роботу методичних комісій, розробляє проєкт рекомендацій, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід.