ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного навчального закладу

"Первомайський професійний промисловий ліцей"

на 2022 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Первомайський професійний промисловий ліцей» (далі ДНЗ «Первомайський ППЛ»)  складено на основі типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України і які є обов'язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. До ДНЗ «Первомайський ППЛ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця поживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом  громадян до ДНЗ «Первомайський ППЛ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник, за професіями:

Код професії

Професія

Регіональне замовлення 

 на  2022  рік

1

5220

5123

Продавець продовольчих товарів.

Бармен

30

2

7212

Електрогазозварник

30

3

7241

Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електроустаткування

30

4

7231

7212

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Електрозварник ручного  зварювання

30

5

7436

7433

Швачка.

Кравець

30

6

7139

Опоряджувальник будівельний

(Штукатур,   лицювальник-плиточник,  маляр)

30

7

5220

5220

Продавець продовольчих товарів.  Продавець  непродовольчих товарів,

30

8

7412

5122

Кондитер.

Кухар

30

9

8211

8211

Верстатник широкого профілю*. Оператор верстатів з програмним керуванням

30

* 8211 Верстатник широкого профілю належить до професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджет, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                     від 16 листопада 2016 р. № 818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» (зі змінами).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або обласного бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне і регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Первомайський ППЛ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Первомайський ППЛ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Первомайський ППЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ДНЗ «Первомайський ППЛ» за погодженням з департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Первомайський ППЛ», оформляє протокол та оголошує списки осіб, зарахованих на навчання;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Первомайський ППЛ» доводяться до відома  вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 • перелік професій за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних співбесід за професіями, порядок і форми їх проведення;
 • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до ДНЗ «Первомайський ППЛ» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Первомайський ППЛ», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 8 фотокарток юнаки, та 6 фотокарток дівчата розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ДНЗ «Первомайський ППЛ»  (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують  додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в України.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Первомайський ППЛ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього закладу освіти  III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти  II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III   етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до ДНЗ «Первомайський ППЛ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Первомайський ППЛ» за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Первомайський ППЛ»  здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до ДНЗ «Первомайський ППЛ» на навчання за рахунок державного та обласного бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Первомайський ППЛ». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Первомайський ППЛ» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Первомайський ППЛ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

         ГРАФІК

роботи приймальної комісії Державного навчального  закладу

Первомайський професійний  промисловий ліцей

на 2022р.

Місяць

Робочі дні

Час роботи

комісії

Обідня перева

Травень

Понеділок-

п’ятниця

800 - 1700

1200 - 1300

Червень

Понеділок-

п’ятниця

800 - 1700

1200 - 1300

Липень

Понеділок-

п’ятниця

800 - 1700

1200 - 1300

Серпень

Понеділок-

п’ятниця

800 - 1700

1200 - 1300

Вересень

Понеділок-

п’ятниця

800 - 1700

1200 - 1300

Примітка: субота,неділя-вихідні дні.