ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного навчального закладу

"Первомайський професійний промисловий ліцей"

на 2020 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей» складено на основі типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів України і які є обов'язковими для професійних (професійно-технічних) навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. До ДНЗ «Первомайський ППЛ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до ДНЗ «Первомайський ППЛ» відповідно до ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян України та іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у освітніх закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «Первомайський ППЛ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник, за професіями:

Код професії

Професія

Державне замовлення  на  2019  рік

1

5133

Соціальний робітник

25

2

5220

5123

Продавець продовольчих товарів,

Бармен

30

3

7212

Електрогазозварник

30

4

7241

Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електроустаткування

25

5

7231

7212

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,

Електрозварник ручного   зварювання

30

6

8211

Верстатник широкого профілю, Оператор верстатів з ЧПУ

30

7

7436

7433

Швачка.

Кравець

30

8

7422

7124

Столяр.

Тесляр

25

9

7514

Опоряджувальник будівельний

(Штукатур,   лицювальник-плиточник,  маляр)

30

10

5220

Продавець продовольчих товарів,  Продавець  непродовольчих товарів,

30

11

7412

5122

Кондитер.

Кухар

30

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Первомайський ППЛ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Первомайський ППЛ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Первомайський ППЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ДНЗ «Первомайський ППЛ» за погодженням з департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує списки осіб, зарахованих на навчання;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Первомайський ППЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 • перелік професій та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
 • вступних співбесід за професіями, порядок і форми їх проведення;
 • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії;
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються діючими Правилами прийому до ДНЗ Первомайський професійний промисловий ліцей” відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих освітніх планів.  В 2019 році прийом кандидатів на навчання та документів здійснюватимеся з 22 травня по 31 серпня 2019 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Первомайський ППЛ», вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 8 фотокарток юнаки, та 6 фотокарток дівчата розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в освітній заклад (за наявності).
 • Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
 • Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Первомайський ППЛ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Первомайський ППЛ» за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійного (професійно-технічного) навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Первомайський ППЛ» може супроводжуватись укладанням договору між освітнім закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Первомайський ППЛ» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Первомайський ППЛ» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Первомайський ППЛ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5  Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗПервомайський професійний промисловий ліцей здійснюється департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.